لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
هلیون - ندای سلامت با طبیعت

هلیون

ص 596، دو اصطلاح لاتین Asparagus officinalis و Asparagus acutifolius مترادف هم آمده است، در حالی که واژه اولی همان هلیون است و با کشک الماز هم مترادف اند و دوّمی، هَلیون بَرّی است. 

هلیون : هلیون . [ هََ ] (اِ) مارچوبه . (یادداشت مؤلف ). گیاهی است که آن را مارچوبه و مارگیا خوانند. برگ آن مانند برگ رازیانه باشد. طبیخ آن را به خورد سگ دهند سگ را بکشد. 

منبع : فرهنگ دهخدا 

مارچوبه (هلیون ) 

 

به فارسی مارچوبه نامند. ساق و برگش مانند کبر و با شیر قلیلی و گلش مایل به سفیدی و تخمش از قرطم کوچکتر و با صلابت است.

در دوم گرم و در اوّل تر و بیخش در دوم خشک و در اوّل گرم و برّی او را خشکی غالب تر و هلیون مفتّح سدّة جگر و مدرّ بول و مبهّی و محلّل نفخ بوده و غذاییّت‌ او غالب و هاضم و مغیّر رایحة‌ بول و عرق و مفتّت حصاه و جهت درد سینه و ظلمت بصر و درد ریه و استسقاء مفید می باشد و طبیخ او ملیّن طبع و رافع درد امعاء و با شراب جهت سمّ رتیلا و تقطیرالبول و مضمضة‌ او جهت درد دندان نافع است و مداومت او مهبّج درد مفاصل و مفسد طعام و مغثی و مصلحش عسل است و گویند او کشنده سگ است و تخمش مفتح سدّه سپرز و با عسل و روغن بلسان مخرج حصاه و فرزجة او مدرّ حیض و در ادرار قویتر از هلیون است. و قدر شربتش تا دو مثقال و مضرّ سر و مصلحش عسل است و بیخش مسکّن درد دندان و طبیخ او به تنهایی و با عسل و تخم خربزه منقّی گرده و مثانه و مجاری بول و مخرج سنگ و ریگ آن بوده و مضرّ ریة‌ محرورین ومصلحش سکنجبین و قدر شربتش تا سه درهم است و در فلاحت مذکور است که چون شاخ حیوانات را دفن کرده مکرّر آب دهند هلیون می­روید و از مجرّبات شمرده­اند.

منبع: کتاب تحفه حکیم مومن 

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)