لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
برچسب نرم افزار - ندای سلامت با طبیعت

نرم افزارهای گوشی کتاب دوم قانون درطب سینا


نرم افزار کتاب دوم قانون درطب سینا


فهر ست عناوین نرم افزار کتاب دوم تدبیر داروسازیمزاج مفردات داروئی مفردات داروئی  فهرست موضوعی مطالب عناوین نرم افزار کتاب دوم قانون در طب : تدبیر داروسازی شامل موضوعات ذیل است .الواح در باره ادویه مفرده آمیزش داروها کاربرد مفردات داروئی در آرایش شناسایی اعمال داروهای ساده داروی فشرنده(عاصِر)تاثیر عوامل خارجی بر دارو داروی بادشکن(کاسِرُالرّیح) داروی بادزا(مُنَفِّخ)بندآورنده (مُسَدِّد)داروی بازدارنده(رادِع)داروی به هم آورنده (مُدُمَل)داروی چرک آور (موسِخ للقروح) داروی داغ گذار (کاوی)ادویه مفردهمسهل، معرق، مدر داروی فاصله انداز (مُفَحَّج) داروی گنداننده(مُعَفَّن)داروی غلیظ کننده (مُغَلَّظ)داروی قَرحه آور (مُقَرَّح) اثر دارو بر دمل ها و جوش هاداروی گوارنده(هاضِم) داروی گیرنده(قابِض)داروی هموار کننده (مُمَلِّس) در بیماری های مربوط …به اضافه مخزن الادویه


-مزاج مفردات داروئی شامل فهرست موضوعات ذیل است .
شناختن گرمی و سردی مفردات
شناخت مزاج مفردات از رنگ و بوی
قیاس مزاج مفردات از اقسام مزه
قیاس مزاج مفردات از انواع بی مزه
قیاس مزاج مفردات از مزه های گرم
قیاس مزاج مفردات از مزه های سرد
قیاس مزاج مفردات از تاثیر شیرین و چرب بر زبان
قیاس مزاج مفردات از لذت شیرینی از چیست ؟
قیاس مزاج مفردات از سبب پیدایش شیرین و چرب
قیاس مزاج مفردات از کنش تلخ و شور
قیاس مزاج مفردات از کنش مزه تند و ترش
قیاس مزاج مفردات از سایر کنش ها
قیاس مزاج مفردات از آمیختگی مزه ها
قیاس مزاج مفردات از شناخت به وسیله رنگ
مزاج سست و جدایی ناپذیر
انواع مزاج داروها
مزاج داروهای مفرده
مزاج نیرومند
قوای مزاج داروها از راه آزمایش
شرط اول آزمایش قوای مزاج
شرط دوم آزمایش قوای مزاج
شرط سوم آزمایش قوای مزاج
شرط چهارم آزمایش قوای مزاج
شرط پنجم آزمایش قوای مزاج
شرط ششم آزمایش قوای مزاج
شرط هفتم آزمایش قوای مزاج
شناسایی مزاج از طریق قیاس


ساختار و محتوای قانون 


این کتاب عظیم بیش از یک‌میلیون کلمه دارد و شامل پنج بخش (کتاب) است که هریک به چند «فن»، «تعلیم»، «جمله» و «فصل» تقسیم می‌شود. پنج بخش کتاب عبارت است از: کلیات طب، ادویهٔ مفرده، امراض مخصوص اعضاء، امراض عمومی بدن، و ادویهٔ مرکبه.
 بوعلی در کتابِ یادشده سعی بلیغی در تعریف الفاظ طبی به‌گونه‌ای منطقی کرده و در تقسیم موضوعات و شرح مطالب نیز از روشی منطقی پیروی کرده‌است. قانون را باید ترکیبی علمی از تجارب بالینیِ بوعلی، آثار و تعالیم جالینوس و بقراط و ارسطو و نوشته‌های پزشکان ایرانی و مسلمان پیش از خود، چون رازی، ابن ربن طبری و ابوسهل مسیحی دانست.


کتاب قانون را بزرگترین سند پزشکیِ جالینوسی می‌دانند، ولی مسائل نظریِ ارسطویی بر این اثر ارزشمند مسلط است. بوعلی در تشریح به ارسطو استناد می‌کرد. وی مبانی کلی طب را برپایهٔ آرای جالینوس، و داروگیاه‌شناسی‌اش را بر اساس نوشته‌های دیوسکوریدس (داروگیاه‌شناس نامدار یونانی در قرن نخست میلادی) توضیح داده‌است.


بوعلی به طب نظری و عملی نظر داشته‌است. وی در آثار طبیِ خود و به‌ویژه در قانون، تعالیم عملی و بالینی را در قالب تعریف‌های نظری و علمی بیان کرده‌است. مشاهدات بالینیِ قانون را می‌توان با مفاهیم تجربیِ بالینیِ الحاوی مقایسه کرد. ابن سینا، رازی را شایستهٔ نام پزشک و حکیم نمی‌دانست، اما عملاً بسیاری از روش‌های درمان و کار تجربی خود را از الحاوی رازی آموخته‌بود.


بوعلی در شرح داروهای مفرد و قراباذین، نخست ماهیتشان را ذکر می‌کند و بعد نوع عالی و دانیِ آن را شرح می‌دهد. اکثر داروهای ذکرشده از داروهای گیاهی یا حیوانی است. او از مواد معدنی و ترکیبات شیمیایی نیز در داروسازی استفاده می‌کرده‌است؛ ازجمله طلا، سرب، نقره، سفیداب، گوگرد، ‍‍زرنیخ، لاجورد، و زنگار.


ابن سینا، ضمن توصیف کارکرد این مواد، اطلاعات جالبی نیز دربارهٔ شیمی غیرآلی بیان کرده‌است. در کتاب اولِ قانون، برخی اطلاعات دربارهٔ طرز آزمایش مواد دقیقاً آمده‌است؛ ازجمله شرح تصفیهٔ آب هنگام مسافرت.


بوعلی سینا در قانون به نکات خاصی اشاره می‌کند که پیش و حتی پس از آن دوره، به آنها توجه چندانی نمی‌شده‌است.


به انضمام مخزن الادویه قرابادین کبیر


ندای سلامت با طبیعت


مهندس سید رحمت الله انصاری


http://ansari110.com

                                

دانلود نرم افزار های گوشی اندروید ندای سلامت با طبیعت